صفحه اصلیدرباره ماپروژه ها تحقیقاتاستخدامگالریپیوندهاتماس با ماEnglish

 
 
 

فهرست كارهای تحقيقاتی و مقالات به چاپ رسيده در مجله‌ها و نشريات علمی مختلف

 
ردیف

عنوان مقاله

مشخصات

1  «كاربرد شاخص مركزيت خدماتی درسطح‌بندی سكونتگاه‌ها » فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ـ سال اول ـ شماره 2 ـ زمستان 1377 ـ جامعه مهندسان مشاور ايران
2  «ضوابط و كيفيت طراحی در مجتمع‌های مسكونی» فصلنامه انبوه سازمان مسكن ـ سال اول ـ شماره 3 و 4 ـ  بهار و تابستان 1380 ـ سازمان ملی زمين و مسكن
3 « كاربرد روش‌های تحليل شبكه شهری و نظام خدمات در منطقه زاگرس» فصلنامه مديريت شهری ـ سال دوم ـ شماره 6 ـ تابستان 1380 ـ وزارت كشور (سازمان شهرداری‌های كشور)
4 « روش رده بندی ايستگاه‌های قطار شهری» فصلنامه تازه‌های ترافيك ـ سال سوم ـ شماره 12 ـ زمستان 1380 ـ سازمان حمل ونقل ترافيك تهران
5 « رويكردهای جديد به نظام گردشگری مشهد» ماهنامه شهرداری‌ها ـ شماره 42 ـ‌آبان 1382 ـ وزارت كشور( سازمان شهرداری‌‌های كشور)
6 « پايانه‌های اتوبوس درون شهری را چگونه طراحی كنيم ؟» ماهنامه‌ شهرداری‌ها ـ شماره 48 ـ ارديبهشت 1383 ـ وزارت كشور ( سازمان شهرداری‌های كشور)
7 « بافت فرسوده تهران و پيامدهای قانون نوسازی و بازسازی» ماهنامه  شهرداری‌ها ـ شماره 70 ـ اسفند 1383 ـ وزارت كشور ( سازمان شهرداری‌های كشور)
8 « بررسی عوامل تحقق ‌پذيری و شكل‌گيری خدمات در شهرهاي جديد» كنفرانس بين‌المللی شهرهای جديد ـ‌12 تا 16 ارديبهشت 1384 ـ تهران