معرفی مدیران راهان سازه

1.پیمان جبیری

          كارشناس ارشد عمران

          مدیر عامل - مدیر بخش سیویل

2.مرتضی خدابخشی

          كارشناس ارشد عمران

         رئیس هیأت مدیره - مدیر بخش سازه و نظارت فنی

3.محمد حسن امیدوار عسگری

         كارشناس ارشد معماری

        نائب رئیس هیأت مدیره - مدیر بخش معماری و شهر سازی